O EFEITO DO MÉTODO DE ENSINO COOPERATIVO UTILIZADO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA NA RESPONSABILIDADE E LIDERANÇA INDIVIDUAL

Autores

DOI:

https://doi.org/10.18316/rcd.v16i42.11714

Palavras-chave:

Educação Física. Métodos de ensino. Cooperação. Responsabilidade. Liderança.

Resumo

O objetivo deste estudo foi examinar o efeito do método de ensino colaborativo utilizado nas aulas de educação física e esportes no desenvolvimento das características de liderança e dos valores de responsabilidade individual dos alunos. Na pesquisa foi utilizado um modelo quase experimental com grupo controle pré-teste/pós-teste. A amostra do estudo consiste em um grupo de controle de 30 participantes e um grupo experimental de 28 participantes que estudam na Escola Secundária Profissional e Técnica Anatólia Altay, na província de Izmir. A Escala de Características de Liderança Juvenil e a Escala de Responsabilidade Individual foram aplicadas aos participantes como pré-teste e pós-teste, respectivamente. Aulas de educação física e esportes durante 8 semanas foram ministradas pelo método de ensino colaborativo no grupo experimental e de acordo com o currículo normal no grupo controle. Os dados foram analisados com o software SPSS. Como resultado das análises, constatou-se que a pontuação de todos os participantes da escala de responsabilidade individual aumentou, mas esse aumento não fez diferença significativa entre os grupos.

Biografia do Autor

Tarık Eruzun, Physical Education Teacher, Ege University, Bornova, İzmir, Turkiye.

Physical Education Teacher, Ege University, Bornova, İzmir, Turkiye.

İbrahim Dalbudak , Assistant Professor, Uşak University, Faculty of Sport Sciences, Uşak, Turkiye.

Assistant Professor, Uşak University, Faculty of Sport Sciences, Uşak, Turkiye.

Sinem Yürük , Assistant Professor, Physical Education and Sports Teaching Department, Faculty of Sport Sciences, Ege University, İzmir, Turkiye.

Assistant Professor, Physical Education and Sports Teaching Department, Faculty of Sport Sciences, Ege University, İzmir, Turkiye.

Melih Balyan , Assistant Professor, Physical Education and Sports Teaching Department, Faculty of Sport Sciences, Ege University, İzmir, Turkiye.

Assistant Professor, Physical Education and Sports Teaching Department, Faculty of Sport Sciences, Ege University, İzmir, Turkiye.

Referências

AĞGEZ. İ. T. Beden Eğitimi Öğretmenleri Tarafından Kullanılan Öğretim Stilleri, 2015.

ANDERSON, C., WINDEATT, D. İnterpersonal Skills and Goal Setting Trought Cooperative Learning in Physical Education. Edrs Price MF01/PC04 Pluspostace ABD, 1995.

APAÇIK, G. İlkokul 4. Sınıflarda Adil Olma ve Sorumluluk Değerlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Kazandırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla, 2008.

AYDIN, Ö. Sorumluluk ve Yardımseverlik Odaklı Karakter Eğitimi Programının 7. Sınıf Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

BALCIOĞLU, B., ÖZBEK, A., & SUNGUR, N. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Değer Sistemleri ve Sorun Çözmedeki Yeterliliklerinin İncelenmesi. III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, Sayfa 13-20 Uludağ Üniversitesi, Bursa, 203.

BURNETT, P.C. “Decision-Making Style And Self-Concept”. Australian Psychologist. Vol: 26. 55-58, 1991.

BÜYÜKKARAGÖZ, S. S., ÇIVI, C. Genel Öğretim Metotları. Özel Eğitim Yayınları, İstanbul, 1997.

CAI SX. Effects Of Three Teaching Styles In College Student Mood States, Enjoyment Of Physical Activity And Attituda Forward Teaching. Dissertation Abstracts, International University of Arkansas, Vol. 56, 7: 2065-A, 1996.

CANSOY, R. Türkiye’de Ortaöğretim Okullarındaki Öğrencilerin Gençlik Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2015.

CANSOY, R. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Liderlik Becerileri Geliştirme Programının Etkililiği / Üniversite Öğrencilerine Yönelik Liderlik Becerileri. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 65-87, 2017.

CANSOY, R., & TURAN, S. Gençlik liderlik özellikleri ölçeği: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39, 2016.

CARELL, A. L., LOGUE, J., DEININGER, H., CLARK, R. R., CURTIS, V., MONTAGUE, P., & BALDWIN, S. An after school exercise program improves fitness, and body composition in elementary school children. Journal of Physical Education and Sports Management, 2(3), 32-36, 2011.

CHANG CH., CHEN CS. The Effects Of Mosston’s Reciprocal Syle On Elementary Students’ Learning In Physical Education. The 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress, İstanbul, S. 568, 2005.

CILENTE, K. An Overview of The Social Change Model Of Leadership Development. Leadership For A Better World Understanding The Social Change Model Of Leadership Development. Komives, S.R. And Wagner, W. (Ed.). Jossey Bass, U.S.A., Pp. 149-189, 2009.

DEMIRHAN G. Spor Eğitiminin Temelleri, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2006.

DILMAÇ, B. Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması, Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya, 2007.

DOĞAN, U. Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10'un Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17(1). 164-170, 2015.

DÖNMEZ, A. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi (Sakarya İl Örneği) Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2018.

DÖNMEZER, İ. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (5. Baskı). Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2004.

DYSON, B, P., MICHELLE, L. Cooperative Learning In A Elementary Physical Education. Research Quarterly For Exercise And Sport. Supplement. 68 (1), A-68, 1997.

DYSON, B. Cooperative Learning In An Elementary Physical Education Program. Journal Of Teaching Physical Education. 20, 2001.

DYSON, B. The İmplementation Of Cooperative Learning In An Elementary Physical Education Program. Journal Of Teaching Physical Education. 22, 2002.

ERPALABIYIK, B. Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Liderlik Özellikleri İle Benlik Saygısı ve Özgüven Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt, 2018.

GÖK, Ö. İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Basınç Konusunu Anlamalarında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

GRINESKI, S., YENIÇERI, S. Beden Eğitiminde İşbirliğiyle Öğrenme. Beyaz Yayınları, İstanbul, 1999.

İNAL, N. A. Beden Eğitimi ve Spor Bilimi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2009.

İNCE, M., & HÜNÜK, D. Eğitim Reformu Sürecinde Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Algıları. Eğitim ve Bilim, 35(157), 2010.

KATILMIŞ, A., EKŞI H., & ÖZTÜRK, C. Efficiency Of Social Studies Integrated Character Education Program. Educational Sciences: Theory&Practice, 11(2), 854-859, 2011.

KIREMITÇI, O., DOĞAN B. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Ile Düzenlenmiş Dans Eğitiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Gelişimine Etkisi. EJournal Of New World Sciences Academy, (5)3, 178-186, 2010.

KONTER, E. Bir Lider Olarak Antrenör. Birinci Basım. İstanbul, Alfa Basım Yayın Dağıtım, S. 55-56, 1996.

KROP, E. H. The Effects of A Cognitive-Moral Development Program On Inmates In A Correctional Educational Environment (Unpublished Doctoral Dissertation). Viginia Üniversitesi, USA, 2006.

LEE, S. Y., RECCHIA, S. & SHIN, M. S. “Not The Same Kind Of Leaders”: Four Young Children's Unique Ways Of İnfluencing Others. Journal Of Research İn Childhood Education, 20(2), 132-148, 2005.

MOORE RE. Effects Of The Use Of Two Different Teaching Styles On Motor Skill Acquisition Of 5th Grade Students. Dissertation Abstracts, International East Texas State University, Vol. 57, 7: 2940-A, 1997.

MOSSTON, M., ASHWORTH, S. Beden Eğitimi Öğretimi (S.1-14), (Çeviri E.Tüzemen), Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2001.

ÖZER TOPALOĞLU, E. Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Liderlik Özellikleri: Konya’da Bir Uygulama. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 178-186, 2022.

ÖZTÜRK, A., GÜVEN, S. Analysing Studies Conducted on Responsibility Education In Turkey: A Meta-Synthesis Study. Elementary Education Online, 19(2), 865-888, 2020.

PENELOPE, A. The Behavior and Experience Of Low-Skilled Students In Traditional And Cooperative Learning Based Physical Education. Research Quarterly For Exercise And Sport. Supplement. 64 (1), A-83, 1993.

PERRY, A. D., WILKENFELD, B. S. Using An Agendasetting Model To Help Students Develop & Exercise Participatory Skills And Values. Journal Of Political Science Education, 2, 303-312, 2006.

POLVI, S., TELAMA, R. The Use Of Cooperative Learning As A Social Enhancer In Physical Education. Scandinavian Journal Of Educational Research. 44 (1), 1-10, 2006.

QUARSITEIN, V.A., PETERSON, P.A. Assessment Of Cooperative Learning: A Goal-Criterion Approach, Innovative Higher Education, 26(1), 120-128, 2001.

SARITAŞ, M. İlköğretim Okulları IV. Sınıf Beden Eğitimi Dersi Öğretimine Yarışmalı Öğrenme ve İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 1998.

SAYLAN, N. Eğitim Bilimlerine Giriş,7. Baskı, Ankara, 2003.

SERBES, Y. D. D. Ş. & CENGIZ, Y. D. D. C. Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları. Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 4 (1), 101-114, 2005.

ŞIMŞEK, A. Etkileşimli Teknolojilerin Verimli Kullanımı İçin Kubaşık Öğrenme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Eğitim Bilimleri Kongresi Kuram-Araştırma Uygulama Bildiriler, 2, 28-30 Nisan Balcalı/Adana, 1994.

SINGG, S., & ADER, J. “Development of Student Personal Responsibility Scale-10” Social Behavior and Personality: An International Journal, 29(4), 331-336, 2001.

ŞIRINKAN, A., ERCIŞ, S. İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Uygulanan Öğretim Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Kriterlerinin Araştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 184-189, 2009.

SLAVIN, R, E. Cooperative Learning In Middle And Secondary School. Clearing House. 69 (4), 1-10, 1996.

SLAVIN, R.E. Small Group Methods, The International Encyclopedia Of Teaching And Teacher Education, Oxford: Pergamon Pres, 1988.

SMITH, B., MARKLEY, R., KARP, G, G. The Effect Of A Cooperative Interrvention On The Social Skill Enhancement Of A Third Grade Physical Education. Research Quarterly For Exercise And Sport. Supplement. 68 (1), A-68, 1997.

SÖNMEZ, V. Öğretim İlke ve Yöntemleri (S.3), Anı Yayıncılık, Ankara, 2014.

TYREE, T.M. Designing An Instrument To Measure Socially Responsible Leadership Using The Social Change Model Of Leadership Development. Doctoral Dissertation, University Of Maryland, College Park, Maryland, Pp. 12-176. (AAT 9836493), 1998.

ÜNLÜ, Ü., AYDOS, L.Y. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 40-50, 2007.

WILSON SL The Effects Of Two Teaching Styles Of Children’s Skill Performance And Tasks Analysis Ability. Dissertation Abstracts, International University Of Virginia, Vol. 58, 12: 4597-A, 1998.

YILDIZ, E. & KANGALGIL, M. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlikleri ve Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Pamukkale Journal Of Sport Sciences, 5 (1), 61-76, 2014.

YONCALIK, O. İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersindeki Başarılarına Üç Öğretim Stilinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 33-46, 2009.

YONTAR, A. YURTAL, F. Sorumluluk Kazandırmada Öğretmenler Tarafından Kullanılan Yaptırımların İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 1-10, 2009.

Downloads

Publicado

2024-06-09

Edição

Seção

Artigos

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)